Vendor Terms & Conditions

Gebruikersvoorwaarden verkopen via Bylo.nl

Versie van 5 januari 2017

Hieronder vind je de "gebruikersvoorwaarden verkopen via Bylo.nl" aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als winkelier via Bylo.nl, geef je aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

· Artikel 1 – Definities

· Artikel 2 - Verkoopaccount

· Artikel 3 - Aanbod

· Artikel 4 - Bestelling en levering

· Artikel 5 – Klantrelatie

· Artikel 6 - Betalingen

· Artikel 7 - Diensten Bylo.nl

· Artikel 8 - E-mail communicatie tussen de verkoper en de Klant

· Artikel 9 - Gebruik Content

· Artikel 10 - Privacy

· Artikel 11 - Garanties en verplichtingen

· Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

· Artikel 13 - Beëindiging Bylo.nl Zakelijk verkoperschap

· Artikel 14 - Gevolgen beëindiging Bylo.nl -verkopersschap

· Artikel 15 - Aansprakelijkheid

· Artikel 16 - Diversen

· Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

· bijlage 1 Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk verkopen via Bylo.nl

Artikel 1 – Definities

Bylo.nl: Bylo.nl gevestigd te (2566WG) Den Haag, Sijzenlaan 2. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL.145.496.302.B01 en, Kamer van Koophandel Haaglanden 27190778.

Omgeving: Bylo.nl , m.Bylo.nl , e.Bylo.nl , en iedere andere door Bylo.nl aangewezen applicatie.

Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Bylo.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via Bylo.nl, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de infosite voor winkeliers.

Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Bylo.nl als verkoper is geaccepteerd.

Verkoopaccount: het door de winkelier in de omgeving aangemaakte account.

Artikelen: alle producten waarvan Bylo.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door winkeliers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de winkelier en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de winkelier via het Platform.

Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Bylo.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die de winkelier ten behoeve van het platform ter beschikking stelt.

Totaalprijs:prijs inclusief BTW, exclusief verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.

Bylo.nl Merken: de Bylo.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Vergoeding: de door Bylo.nl aan de winkelier in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component, zoals uiteengezet op de de infosite voor winkeliers.

Verkoopprijs: prijs exclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 - Verkoopaccount

1. Iedere winkelier dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.

2. Aanmelding als winkelier houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven en de informatie op de infosite voor winkeliers.

3. Om als winkelier te kunnen handelen dient de winkelier:

a. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland of het handelsregister in België;

b. te beschikken over een BTW-nummer;

c. te beschikken over een account bij Bylo.nl;

d. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;

e. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;

f. te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening;

g. te beschikken over een Nederlands of Belgische postadres.

4. De winkelier is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.

5. De winkelier kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de winkelier onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de winkelier meerdere Verkoopaccounts aan te maken.

6. De winkelier is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Bylo.nl is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de winkelier op te schorten.

7. Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Bylo.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Bylo.nl gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de winkelier op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

8. De winkelier is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 - Aanbod

1. De winkelier kan uitsluitend nieuwe artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de infosite voor winkeliers.

2. Bylo.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Bylo.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de winkelier enig recht geldend kan maken op Bylo.nl als gevolg daarvan. Bylo.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door Bylo.nl zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op de infosite voor winkeliers , welke Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door Bylo.nl van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

4. Het staat Bylo.nl vrij om de winkelier niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De winkelier zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Bylo.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Bylo.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

5. Bylo.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de winkelier vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van Bylo.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Bylo.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Bylo.nl, het Platform of derden.

6. De winkelier zal via het platform kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en dus retourkosten aan Klanten niet afzonderlijk in rekening brengen, met uitzondering van Artikelen die niet voldoen aan de afmeting of voorwaarden zoals uiteengezet op de infosite voor winkeliers.

Artikel 4 - Bestelling en levering

1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Bylo.nl een bestelling plaatsen voor een door de winkelier aangeboden Artikel.

2. Een bestelling voor een door de winkelier aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de infosite voor winkeliers.

3. Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via Bylo.nl is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op de infosite voor winkeliers om.

4. De winkelier zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de pakbon die daartoe door Bylo.nl digitaal aan de winkelier ter beschikking wordt gesteld. De winkelier zal deze pakbon uitprinten en hier geen wijzigingen in aanbrengen.

5. De winkelier erkent dat via het Platform alleen bestellingen vanuit Nederland of België met een Nederlands of Belgisch bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 5 – Klantrelatie

1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de winkelier en de Klant. De winkelier is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.

2. De winkelier erkent dat Bylo.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij diverse winkeliers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de winkelier via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Bylo.nl en de Klant en zien op de door Bylo.nl te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Bylo.nl is gerechtigd de "Algemene voorwaarden kopen bij diverse winkeliers " van tijd tot tijd te wijzigen.

3. De winkelier is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De winkelier erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot Bylo.nl. De winkelier zal Bylo.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Bylo.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

4. De winkelier erkent dat Bylo.nl zgn. ’service levels’, zoals hieronder opgenomen, hanteert en dat Bylo.nl zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de winkelier niet aan deze service levels voldoet. Bylo.nl behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.

Servicelevels winkeliers

Zakelijk Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van winkelier aan de klant wordt bepaald:

· Binnen 24 uur klantvragen beantwoorden;

· Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;

· Binnen 24 uur ontvangen retour artikelen verwerken.

· Binnen 24 uur annuleringsverzoeken van de klant verwerken;

· Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken klaarzetten voor bezorger.

5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de winkelier. De winkelier garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

6. De winkelier erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de winkelier een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de winkelier kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. Bylo.nl heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de winkelier aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere winkelier gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door Bylo.nl worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.

7. De winkelier is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van Bylo.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De winkelier is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

8. Bylo.nl stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde op de infosite voor winkeliers.

De winkelier machtigt Bylo.nl hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de winkelier met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Bylo.nl partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 - Betalingen

1. De winkelier betaalt aan Bylo.nl via het Platform per verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen conform de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst, een Vergoeding . De hoogte van de Vergoeding per productcategorie is opgenomen op de infosite voor winkeliers.

De winkelier erkent dat Bylo.nl gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De winkelier wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.

2. Bylo.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Bylo.nl betalen. Bylo.nl zal de betalingen van de Klanten incasseren. Bylo.nl behoudt ten allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De winkelier verleent hierdoor aan Bylo.nl het onherroepelijk recht om in naam van Bylo.nl en met uitsluiting van de winkelier de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

3. De winkelier is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De winkelier zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Bylo.nl kan plaatsvinden. De winkelier accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Bylo.nl de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de winkelier.

4. De Totaalprijs van ieder product dat door Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website of winkel aanbiedt. Indien de Klant kan aantonen dat de Totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de Totaalprijs die Verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zal Bylo.nl de Klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,--). Bylo.nl is gerechtigd dit bedrag (Totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op Verkoper te verhalen. Verkoper zal een zodanig bedrag binnen achtentwintig (28) dagen na een verzoek daartoe van Bylo.nl aan Bylo.nl betalen.

5. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal Bylo.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. Wordt een Koopovereenkomst na deze termijn ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de winkelier te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Bylo.nl is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Bylo.nl is niet gehouden enig bedrag, aan de winkelier te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Bylo.nl is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 - Diensten Bylo.nl

1. De winkelier kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door Bylo.nl onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de winkelier in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van Bylo.nl of een winkelier ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de winkelier in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de winkelier niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de winkelier het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is Bylo.nl jegens de winkelier nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.

2. De door Bylo.nl ontvangen betalingen worden door Bylo.nl, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de winkelier opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling van de ontvangen betalingen geschiedt door Bylo.nl in beginsel dagelijks, ca. 3 werkdagen na ontvangst betaling klant. Bylo.nl maakt voor deze betalingen een factuur op.

3. Bylo.nl heeft ten behoeve van haar winkeliers voor de levering van Artikelen in Nederland en België een overeenkomst gesloten met DHL Parcel op basis waarvan de winkeliers tegen betaling van een vergoeding aan Bylo.nl, gebruik kunnen maken van de verzendservice van deze partijen bij het verzenden van een Artikel aan een Klant. De winkelier erkent dat Bylo.nl geen partij is bij deze overeenkomst. Zie voor de werkwijze de infosite voor winkeliers.

4. Ten behoeve van kosteloos retourneren van Artikelen door Klanten aan winkeliers kunnen de winkeliers een retourmelding plaatsen via Bylo.nl, zoals uiteengezet op de infosite voor winkeliers.

Indien de winkelier van deze retourregeling gebruik maakt, zal Bylo.nl daarvoor tarieven in rekening brengen zoals opgenomen op de infosite voor winkeliers. Hiertoe stuurt Bylo.nl aan de winkelier een factuur die de winkelier binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen. Voldoet de winkelier niet aan deze betalingstermijn dan is Bylo.nl gerechtigd de nog openstaande betalingen in mindering te brengen op de betalingen aan winkelier als genoemd in artikel 7.2.

Artikel 8 – E-mail communicatie tussen de winkelier en de Klant

1. Bylo.nl heeft ten behoeve van de communicatie tussen de winkelier en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.6) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de winkelier als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de winkelier contact op te nemen onverlet.

Artikel 9 – Gebruik Content

1. Indien de winkelier Artikelen aanbiedt via het Platform die reeds in het productaanbod, de zgn. catalogus, van Bylo.nl zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de winkelier op het Platform, voor zover Bylo.nl daarover beschikt, door Bylo.nl een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.

2. De winkelier verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht deze Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De winkelier zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Bylo.nl direct opvolgen. De winkelier zal geen wijzigingen aanbrengen in de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Bylo.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

3. Indien de winkelier Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover Bylo.nl geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de winkelier Bylo.nl van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door Bylo.nl in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door Bylo.nl kunnen worden gewijzigd.

4. De winkelier garandeert dat:
a. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, "verkoopkreten" of andere producten bevatten;
b. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
c. de images, die via een URL worden aangeleverd, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
d. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
e. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.

5. De winkelier verleent hierbij aan Bylo.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van winkelier verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De winkelier garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.

6. Bylo.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.

7. Bylo.nl is niet verplicht gebruik te maken van door winkelier aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.

8. De winkelier dient de (product) informatie aan Bylo.nl aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de infosite voor winkeliers.

9. De winkelier vrijwaart Bylo.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

Artikel 10 - Privacy

1. Bylo.nl verstrekt aan de winkelier enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens") voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de winkelier om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: "NAW gegevens") en het telefoonnummer.

2. De winkelier garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De winkelier zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de winkelier niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de winkelier aansprakelijk voor alle door Bylo.nl geleden schade.

3. De winkelier zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).

4. Bylo.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 11 - Garanties en verplichtingen

1. De winkelier verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de infosite voor winkeliers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

2. De winkelier garandeert dat:

o uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de winkelier op voorraad liggen of binnen 3 werkdagen kunnen worden geleverd;

o achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de winkelier op het Platform vermelde levertijd, tenzij de winkelier met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;

o alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Bylo.nl zijn opengesteld;

o de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;

o het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;

o de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;

o de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);

o het handelen van de winkelier en/of Artikelen van de winkelier de reputatie en/of het imago van Bylo.nl of de Omgeving niet zullen schaden;

o door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;

o zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Bylo.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

3. De winkelier zal Bylo.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Bylo.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Bylo.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de winkelier te gebruiken zolang de winkelier Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

2. De winkelier erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Bylo.nl Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Bylo.nl en op geen enkele wijze door de winkelier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bylo.nl mogen worden gebruikt. De winkelier zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Bylo.nl en derden volledig respecteren.

3. De winkelier zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element "Bylo.nl" en/of "Bylo.nl Plaza" of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Bylo.nl ‘s Merken en/of logo’s door de winkelier dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Bylo.nl.

Artikel 13 - Beëindiging Bylo.nl Zakelijk verkopersschap

1. Bylo.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een winkelier geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Bylo.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van Bylo.nl verstoort of naar oordeel van Bylo.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Bylo.nl of derden.

2. Bylo.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het winkeliersaccount niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 - Gevolgen beëindiging Bylo.nl Zakelijk -verkopersschap

1. Indien het winkeliersaccount, om welke reden dan ook, is beëindigd:

a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;

b. is de winkelier niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Bylo.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

2. De winkelier kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Bylo.nl in verband met de beëindiging van het winkeliersaccount door Bylo.nl en de winkelier doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. De winkelier is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.

2. De winkelier vrijwaart Bylo.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

3. De winkelier verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Bylo.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.

4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Bylo.nl, is Bylo.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –winkelier in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.

5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Bylo.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 16 – Diversen

1. De winkelier zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Bylo.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Bylo.nl. De winkelier vrijwaart Bylo.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

2. De winkelier is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar winkeliersaccount over te dragen aan een derde, tenzij Bylo.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3. Bylo.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de infosite voor winkeliers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de infosite voor winkeliers. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de infosite voor winkeliers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de infosite voor winkeliers voor de winkelier niet acceptabel zijn, is de winkelier gerechtigd het winkeliersaccount te beëindigen.

4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

5. De winkelier stemt er mee in dat Bylo.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Bylo.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount(zgn. servicemails).

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De winkeliersvoorwaarden en het winkeliersaccount worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Bijlage 1: Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Bylo.nl

Inhoudsopgave:

· Artikel 1 - Definities

· Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

· Artikel 3 - Toepasselijkheid

· Artikel 4 - Het aanbod

· Artikel 5 - De overeenkomst

· Artikel 6 - Herroepingsrecht

· Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

· Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

· Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

· Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

· Artikel 11 - De prijs

· Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

· Artikel 13 - Levering en uitvoering

· Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

· Artikel 15 - Betaling

· Artikel 16 - Klachtenregeling

· Artikel 17 - Geschillen

· Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Bylo.nl: gevestigd te Den Haag, de aanbieder van het Platform;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.

10. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;

11. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

12. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

13. Platform: het platform van Bylo.nl waarop Ondernemer zijn producten aanbiedt aan Kopers;

14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

[Vestigingsadres]

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [of ander aan de Koper aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer: >

Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

· de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

· de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

· een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Koper.

2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Koper dient de koopprijs te betalen aan Bylo.nl, via een van de door Bylo.nl aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Bylo.nl wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.

5. Bylo.nl zal zich namens de Ondernemer - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

e. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. Bylo.nl mag namens de Ondernemer, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Ondernemer heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.

9. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.

2. Bylo.nl vergoedt namens de Ondernemer alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag Bylo.nl wachten met terugbetalen tot de Ondernemer het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Bylo.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bylo.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en

b. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en

b. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Bylo.nl wordt terugbetaald.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bylo.nl te melden.

4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Bylo.nl is gewezen op de te late betaling en Bylo.nl de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Bylo.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Bylo.nl kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Bylo.nl

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

· de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

· de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

· de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Sign in